Ätradalen

Ätradalen

Om föreningen

Ätradalens Nordenavdelning startade  år 1949.

Här kan du läsa mer om vår styrelse.  

Under 2019 genomfördes första delen av fusionen av nordenavdelningarna i Falkenbergs kommun då avdelningen Falkenberg efter årsmötet gick upp i Ätradalen. Antalet medlemmar vid årsskiftet 2019/2020 uppgick till 170 st. Sista delen av fusionen sker nu under 2020 då avdelningen Morup/Vinberg följer efter.

Det har varit ett livligt utbyte med våra olika vänorter i alla tre avdelningarna och samtliga bjuds nu in till vår gemenskap. När alla ”nya” vänorter har svarat ser vi hur vänortsfrågan löst sig.

Föreningen Norden är en medlemsorganisation med ungefär 10 000 enskilda medlemmar i Sverige, cirka 100 lokalavdelningar, 60 samverkande medlemmar och 600 skol- och biblioteksmedlemmar. Föreningen Norden är en partipolitisk och religiöst obunden organisation, öppen för alla som vill engagera sig och jobba med nordiska frågor och nordiskt samarbete. De nordiska länderna binds samman av en gemensam historia, ett likartat samhällssystem och de nordiska språken. Möten mellan olika människor och nätverk för kunskap och folkbildning är kärnan i Föreningen Nordens verksamhet. Vi vill påverka nordiska politiker för att få dem att underlätta vardagslivet för alla i Norden.

Genom våra distrikt och lokalavdelningar anordnas bland annat vänortsutbyten, resor, studiecirklar, utvecklingsprojekt, arrangemang, möten och föreläsningar. Medlemsskapet kostar bara 175 kronor det första året.

Här kan du läsa mer om medlemskapet.

Personuppgiftspolicy för Föreningen Norden Ätradalen

Personuppgifterna får endast behandlas för specifika och uttryckliga ändamål och får inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål.

Medlem eller medlemsorganisation godkänner genom medlemsanslutning att personuppgifter används i medlemsregister för administrativa uppgifter, för distribution och intern kommunikation. Registeruppgifter får inte lämnas till kommersiell verksamhet.

Föreningen Norden och dess medlemmar ska alltid ge den registrerade tydlig och transparent information avseende behandlingen av personuppgifter.

Medlemsregister hanteras centralt ( se policyn på www.norden.se) men avdelningen har möjlighet att använda uppgifterna för att sprida sin information. Man samlar personuppgifter vid anmälningar till kurser, resor och andra arrangemang. Dessa sparas inte efter att arrangemangen är avslutade.

På hemsidan finns ibland referat med bilder. Det skall alltid informeras om vid fototillfället så att man kan neka att vara med på bild.

Verksamhetsplan 2020-2021

Föreningen Nordens ändamål

Föreningen Nordens ändamål är att främja och utveckla samarbete inom och utåt Norden. Föreningen vill underlätta att bo, studera och arbeta i olika länder. Kunna utöva sitt nationella, nordiska och europeiska medborgarskap. Få utöva de fri- och rättigheter och förstå de skyldigheter som är förknippade med medborgarskapen. Gränshinder av olika slag ska minska såsom kunskaper, kulturella, sociala, ekonomiska, juridiska och förvaltningsadministrativa hinder.

Avdelningens prioriterade mål

Under 2019 genomfördes första delen av fusionen av nordenavdelningarna i Falkenbergs kommun då avdelningen Falkenberg efter årsmötena gick upp i Ätradalen. Nu i år 2020 sker sista delen av fusionen då avdelningen Morup/Vinberg följer efter. Vi hoppas givetvis att så många som möjligt av deras medlemmar kommer till Ätradalen. Vi har ju haft olika vänorter alla tre avdelningarna, men samtliga tidigare vänorter bjuds in till vår gemenskap. Därefter får vi se hur vänortsfrågan ser ut när alla har svarat.

Det är viktigt att vi nu ordnar aktiviteter i hela kommunen, så att alla kan känna sig delaktiga och har möjlighet att delta. Vi medverkar i samarbete över nationsgränserna, för att därigenom stärka förståelsen och relationer mellan människor och kulturer. Vi har som ambition att medverka i lokala arrangemang för att öka föreningens synlighet. Vi håller på med medlemsvärvning för att öka antalet medlemmar vid alla våra arrangemang.

Hur arbetar vi för målen

Vi fortsätter vårt vänortsarbete. Medlemmar från alla vänorterna träffas vartannat år på gemensam stämma. Vi har fått en preliminär inbjudan till vänortsmöte i Ullensaker Norge den 25-28 juni 2021 med temat ”Tidens skiftande gång-alltid ändringar”. Det är vår tur att inbjuda till vänortsmöte år 2023. Vi fortsätter att sprida kunskap om språk, kultur, historia och samhälle genom våra planerade aktiviteter. För att fånga upp våra medlemmars synpunkter om olika arrangemang och önskemål kommer vi att skicka ut en enkät under våren. Alla medlemmar i föreningen har ansvar för att lobba för föreningens aktiviteter samt värva nya medlemmar. Här är den personliga kontakten viktigast. Vi i styrelsen hjälper gärna till med det praktiska vid medlemsanmälan och ger information.

Kommunikation- så syns vi

Genom annonsering, affischering och reportage om våra aktiviteter i Nordens tidning, Inlandsbladet och på vår hemsida https://atradalen.norden.se Medlemmar får regelbundet utskick om kommande arrangemang både lokalt och från närliggande avdelningar.