Om föreningen

Ätradalens Nordenavdelning startade  år 1949. Här kan du läsa mer om vår styrelse. Avdelningen samarbetar med Falkenbergs och Morup-Vinbergs avdelningarna för att möjliggöra ett rikare utbud av studiebesök och utflykter för medlemmarna. ”Kura skymning” arrangeras i samarbete med lokalbiblioteken i Ätran och Vessigebro.

Vi har ett livligt utbyte med våra vänorter; nämligen Odsherred i Danmark, Borgarnes på Island, Leirvik på Färöarna och Ullensaker i Norge. Medlemmar från alla vänorterna träffas vartannat år på gemensam stämma. 2015 var vi inbjudna till Färöarna. Nya medlemmar hälsas välkomna!

Föreningen Norden är en politiskt och religiöst obunden organisation, öppen för alla som vill engagera sig och jobba med nordiska frågor och nordiskt samarbete. Genom våra distrikt och lokalavdelningar anordnas bland annat vänortsutbyten, resor, studiecirklar, utvecklingsprojekt, arrangemang, möten och föreläsningar.

Vi är en medlemsorganisation med ungefär 10 000 medlemmar i över 100 lokalavdelningar. Medlemskapet kostar bara 175 kronor det första året. Sedan bestäms medlemsavgiften efter vilken lokalavdelning du tillhör. Här kan du läsa mer om medlemskapet.

Personuppgiftspolicy för Föreningen Norden Ätradalen

Personuppgifterna får endast behandlas för specifika och uttryckliga ändamål och får inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål.

Medlem eller medlemsorganisation godkänner genom medlemsanslutning att personuppgifter används i medlemsregister för administrativa uppgifter, för distribution och intern kommunikation. Registeruppgifter får inte lämnas till kommersiell verksamhet.

Föreningen Norden och dess medlemmar ska alltid ge den registrerade tydlig och transparent information avseende behandlingen av personuppgifter.

Medlemsregister hanteras centralt ( se policyn på www.norden.se) men avdelningen har möjlighet att använda uppgifterna för att sprida sin information. Man samlar personuppgifter vid anmälningar till kurser, resor och andra arrangemang. Dessa sparas inte efter att arrangemangen är avslutade.

På hemsidan finns ibland referat med bilder. Det skall alltid informeras om vid fototillfället så att man kan neka att vara med på bild.

Vår verksamhetsplan

1. FÖRENINGEN NORDENS ÄNDAMÅL

Föreningen Norden, svensk förening för nordiskt samarbete, har till ändamål att på alla områden stärka och utveckla de nordiska folkens samverkan inåt och utåt.
Föreningen Norden samlar individer och organisationer i Sverige för att över alla gränser bidra till fred, öppenhet och demokrati.
Föreningen Norden ökar kontakter och samarbetet över nationsgränserna. Därigenom stärks förståelse och relationen mellan människor från olika kulturer.

2. AVDELNINGENS PRIORITERADE MÅL

Medverka

i samarbete över nationsgränserna, för att därigenom stärka förståelsen och relationer mellan människor från olika kulturer, också i andras arrangemang.

Medlemsvärvning

Föreningen har som mål att öka antalet medlemmar.

3. METOD FÖR GENOMFÖRANDE – HUR ARBETAR VI FÖR MÅLEN

Fortsätta vårt vänortsutbyte med Odsherred i Danmark, Borgarnes på Island, Leirvik på Färöarna och Ullensaker i Norge. Medlemmar från alla vänorterna träffas vartannat år på gemensam stämma.

Undersöka om vi kan samarbeta med studieförbunden som anordnar cirklar ”läs och res”. Detta skulle förutom en fördjupad kontakt med våra grannländer även kunna generera fler medlemmar.

Alla medlemmar i föreningen har ansvar för att lobba för föreningens aktiviteter samt värva fler medlemmar. Här behöver vi fundera över hur vi kan öka intresset för föreningens och grannföreningarnas aktiviteter.

4. KOMMUNIKATION – SÅ SYNS VI

Inlandsbladet, hemsida och medlemsutskick.